Villkor för nyttjande av Avtalscentralens tjänster

Nedan följer:

1. Beställningsvillkor och garantier – Introduktion.
2. Juridisk information – Villkor för användning av www.avtalscentralen.se
3. Allmänna villkor – för användning av produkter tillhandahållna av Avtalscentralen.


Beställningsvillkor och garantier – Introduktion

Dessa introduktionsvillkor och garantier är förtydliganden och/eller tillägg till de andra villkoren för beställning och nyttjande av Avtalscentralens tjänster.

 • Alla priserna och avtalstjänsterna på hemsidan avser fast pris, inga extra kostnader tillkommer efter beställningen är gjord.
  • Vid särskilda avtalslösningar lämnas alltid fast pris till kunden i första hand, i andra hand förekommer prissättning på annat sätt. I alla fall informeras kunden först och ges därmed chans att acceptera innan prissättningen fortgår.
 • Avtalscentralen erbjuder kort- och faktura/delbetalning. Den första utan extra kostnad, den senare till en administrativ tilläggskostnad. Kund kan välja att betala i samband med beställning av sitt avtal/tjänst eller vid ett senare tillfälle. Vid betalning vid ett senare tillfälle upprättas avtalen först, betalningen sker därefter.
 • Avtalscentralen erbjuder gratis juridisk behovskonsultation till våra kunder och frågeställare.
 • Avtalscentralen garanterar:
  • att alla avtalstjänsterna levereras med mellan 15-60 dagars ändringsrätt från det att det färdiga avtalet sänts ut till kund.
  • att alltid leverera den beställda avtalstjänsten till kunden inom kortast möjliga tid, utan att göra avkall på kvalitén.
  • att alla avtalstjänsterna upprättas av utbildade och erfarna jurister med utgångspunkt i beställarens information.
  • att all information om våra kunder behandlas strikt konfidentiellt.

JURIDISK INFORMATION – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Publicerat: 7 Januari 2017

Begränsning av ansvar

Avtalscentralen strävar, efter bästa förmåga, efter att offentliggöra endast fullständig och uppdaterad information på denna webbplats, men gör inga garantier för att åtkomlig information via webbplatsen är korrekt, tillförlitlig, komplett eller aktuell. Den information som publiceras på webbplatsen kan endast ersätta juridisk rådgivning till en viss del.

I den utsträckning lagen tillåter, tillhandahåller Avtalscentralen inga garantier och ansvarar inte för innehållet på denna webbplats, inklusive eventuella garantier för en viss användning av denna webbplats eller lämpligheten av det för ett visst ändamål.

Dessutom tar, i den utsträckning lagen tillåter, Avtalscentralen inget ansvar för direkta-, indirekta-, tillfälliga- eller följd-skador, för förlust av data, inkomst eller vinst, för

böter eller andra krav från tredje part som kan uppstå vid användning, tillgång till eller omöjlighet att använda information eller produkter/tjänster som presenteras och/eller erbjuds eller försäljs på denna webbplats. Vidare accepteras inget ansvar för eventuella skador som uppstår i samband med användningen av information eller produkter/tjänster som presenteras och/eller erbjuds eller försäljs denna webbplats.

Dessutom accepterar Avtalscentralen inget ansvar för någon form av skador, särskilt av virus samt andra genererade program, på datorsystem och annan utrustning som är resultatet av att du besökt denna webbplats eller laddat ned information som finns tillgänglig. Avtalscentralen tillåter visning och nedladdning av alla innehåll endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ytterligare användning och länkar till andra webbplatser endast är tillåtna med uttryckligt skriftligt medgivande från Avtalscentralen. I den mån program/filer görs tillgängliga för nedladdning, görs detta med förbehållet att ansvar endast skall godtas i fall då grovt uppsåt eller grov vårdslöshet kan visas.

Upphovsrätt

Avtalscentralen innehar upphovsrätt och andra rättigheter till allt skriftligt material som finns på denna webbplats. All textpå webbplatsen, liksom dess layout, omfattas av – om inte annat är märkt – gällande upphovsrättslig lagstiftning och lagar till skydd för andra immateriella rättigheter. Innehållet i Avtalscentralen kan skrivas ut eller kopieras, förutsatt att innehållet används för personligt bruk och ej för kommersiellt bruk. All kopiering, distribution, lagring, överföring, sändning (broadcast), reproduktion eller vidarebefordran av innehållet bortom personligt bruk är utan skriftligt medgivande av Avtalscentralen uttryckligen förbjudet.

Säkerhet och dataskydd

Avtalscentralen tar skyddet av dina personuppgifter med stort allvar och använder alla personuppgifter som vi har tillgång till, som en följd av din användning av webbplatsen, endast i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, och endast för det syfte för vilken informationen är lämnad. Avtalscentralen strävar efter att skydda databaserna med alla rimliga medel från obehörig tillgång, skador, missbruk eller förfalskningar.

Alla personuppgifter som du lämnar ut inom ramen för att kontakta oss, göra allmänna förfrågningar eller beställningar, kommer att behandlas som strikt konfidentiella samt behandlas enligt de tillämpliga bestämmelserna i relevant lagstiftning om dataskydd. Avtalscentralen åtar sig att använda personuppgifter noggrant och endast för det avsedda syftet samt inte lämna ut personuppgifter till tredje part, såvida inte Avtalscentralen är skyldig att göra så enligt lag eller domstolsbeslut, eller om det skulle vara nödvändigt för att förhindra brott begås eller för att förhindra attacker på vår webbplats.

Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler som lagras på din dator)

för att hjälpa till att analysera ditt användande av webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av den här webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till en av Googles servrar i USA och sparas där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av verksamhet för webbplatsen för dess operatörer samt tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och internet användning. Google kan också överföra informationen till tredje part när detta krävs enligt lag eller i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att koppla samman er IP adress med annan information som Google innehar. Ni kan neka installation av cookies genom inställningar på webbläsaren, observera att ett nekande av cookies kanske försvårar användningen av alla funktioner på webbplatsen. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av din information av Google på sådant sätt och för de syften som ovan beskrivits.

Som användare av denna webbplats bekräftar du härmed att operatören av denna webbplats, deras medhjälpare, deras företrädare, intressebolag, verkställande direktörer, chefer, anställda och deras aktieägare inte accepterar något ansvar i samband med anskaffning, överföring, bearbetning och analys av de ovan nämnda uppgifter varför inga krav på ersättning kan göras gällande mot dessa fysiska och juridiska personer.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla information från tredje part och länkar till andra webbplatser som inrättas och drivs av tredje part på deras eget ansvar. Avtalscentralen tar inget ansvar för sådan information och/eller för produkter från tredje part.

Dessutom har Avtalscentralen ingen kännedom om innehållet i sådana länkade webbsidor och inte heller av de produkter som erbjuds av dem, och tar inget som helst ansvar för sådan information och/eller produkter eller för dataskydd praxis av dessa länkade webbplatser.

Utan föregående skriftliga godkännande av Avtalscentralen, är inte skapandet av länkar till denna webbplats från Internetsidor tillhörande en tredje part tillåten.

Förändringar

Avtalscentralen förbehåller sig rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst och på vilket sätt utan motivering eller förvarning, och tar inget som helst ansvar för konsekvenserna av sådana förändringar.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa villkor är föremål enbart för Hong Kong P.R.C. lag med uteslutande av andra konflikt-bestämmelser. Domstolarna i Hong Kong P.R.C. är behörig domstol samt exklusivt ansvarig för juridiska tvister som härrör från eller i samband med dessa villkor. Om Avtalscentralen skulle avstå från att utöva sina rättigheter i händelse av överträdelse av en bestämmelse i dessa villkor, skall detta inte tolkas som att företaget avstår från att utöva sina rättigheter vid annan eller senare kränkning.

Publicerad: Januari 2017

Copyright 2017 Stjarnelund Law Limited. Alla rättigheter är reserverade.


Allmänna villkor

För användningen av Produkter eller Tjänster tillhandahållna av Avtalscentralen

Publicerad:7 Januari 2017

Ingress

Avtalscentralen tillhandahåller mot vederlag juridiska avtal samt andra dokument (Nedan “Produkter”), alla individuellt anpassade med hänsyn till din personliga information, genom hemsidan www.avtalscentralen.se. I det följande (Allmänna Villkor) fastställs det rättsliga förhållandet mellan dig och Avtalscentralen.

Det är viktigt att du läser de följande Allmänna Villkoren eftersom dess accepterande är en förutsättning för att kunna beställa produkter från Avtalscentralen.

Avtals ingående

Ett avtal mellan dig och Avtalscentralen ingås vid ditt slutförande av den för produkten relevanta beställningsproceduren på www.avtalscentralen.se, eller via annan alternativ beställningsväg. Beställningsproceduren är slutförd då du gjort en beställning av en tjänst. Du som kund godkänner att Avtalscentralen startar arbetet med att fullgöra din beställning omedelbart efter att beställningen är lagd.

Dessa Allmänna Villkor anses vid tillfället för slutförandet av beställningen av tjänsten som accepterade. Dessa Allmänna Villkor är en integrerad del av det avtal som ingås. Det är kundens ansvar att innan beställning informera sig om dessa Allmänna Villkor.

Produkter/Tjänster

Avtalscentralen har vid utarbetande av dessa Produkter/Tjänster, som individualiserats med hänsyn till din personliga information, vidtagit största omsorg. Avtalscentralen tillhandahåller inte på något sätt varken juridisk rådgivning eller juridiska tjänster i övrigt. Tvärtom förväntar sig Avtalscentralen att du kommer att informera dig om Produkterna/Tjänsterna, deras innehåll och rättsliga konsekvenser genom att läsa informationen på www.avtalscentralen.se eller genom att erhålla annan juridisk rådgivning innan du beställer någon Produkt/Tjänst.

Om kund önskar önskar ångra sin beställning har kund rätt till det, om inget annat särskilt överenskommet, i upp till 14 dagar från det att beställningen lades. Kund som önskar ångra sin beställning, helt eller delvis, skall meddela Avtalscentralen via e-post (använd kontaktformuläret som finns på sidan) utan fördröjning. Om kund ångrat sin beställning har Avtalscentralen rätt till kompensation för utlagt arbete enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Betalningsvillkor

Vid fakturering eller online-betalning är priserna som publiceras på www.avtalscentralen.se vid ordertillfället avgörande.

Avtalscentralen erbjuder online-betalning via diverse online betalningstjänster, däribland Stripe. Betalningen skall ske i sin fullhet vid beställningstillfället eller vid senare tillfälle, till extra kostnad. Det åligger dig som kund att meddela oss vid misslyckad betalning.

Leverans av fakturan eller betalningsanmodan kommer att göras efter din beställning via e-post eller post. Fakturan eller betalningsanmodan ska betalas inom 15 dagar efter utfärdandet. Vid försenad betalning tillkommer förseningsavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Försenade betalningar kan också leda till indriving via inkasso med där tillkommande extra kostnader. Avtalscentralen har rätt att redovisa till er alla kostnaderna som uppstår med anledning av att faktura eller betalningsanmodan inte har betalats i tid.

Garanti och ansvar

Avtalscentralen har tagit största omsorg under utarbetandet av de Produkter som individualiserats med hänsyn till den av dig (kunden) uppgivna informationen. Trots detta, kan inte Avtalscentralen säkerställa eller garantera att beställda Produkter och deras innehåll är tillräckliga och passar för dina ändamål. Tvärtom vilar det på dig att informera dig om Produkterna, deras innehåll och rättsliga konsekvenser genom att läsa informationen på www.avtalscentralen.se och genom att erhålla annan juridisk rådgivning innan du beställer någon eller några Produkter. Om du avstår från att göra detta och som följd därav skada inträffar, skall Avtalscentralen inte hållas ansvariga för denna skada.

Dessutom skall Avtalscentralen aldrig hållas ansvariga för produkter som är felaktigt och/eller ofullständigt utarbetade, på grund av att information från dig var felaktig eller ofullständig.

Dessutom är inte Avtalscentralen ansvariga för förlust av information på grund av data med filer som har levererats till dig för vidare bearbetning. Skyldighet till dataskydd åligger dig.

Vidare begränsar Avtalscentralen sitt ansvar för fall då uppsåt och grov vårdslöshet kan visas. I varje fall kan aldrig Avtalscentralen ansvar i ekonomiska medel uppgå till högre än det belopp som erlagts vid beställning. Avtalscentralen tar vidare inget ansvar, i enlighet med relevant lag, för indirekta och/eller oförutsedda skador eller följdskador som kan uppkomma genom användning av Produkterna.

Upphovsrätt

Avtalscentralen innehar upphovsrätt och andra rättigheter till allt skriftligt material som finns på denna webbplats. All text på webbplatsen, liksom dess layout, omfattas av – om inte annat är märkt – gällande upphovsrättslig lagstiftning och lagar till skydd för andra immateriella rättigheter. Innehållet i Avtalscentralen kan skrivas ut eller kopieras, förutsatt att innehållet används för personligt bruk och ej för kommersiellt bruk. All kopiering, distribution, lagring, överföring, sändning (broadcast), reproduktion eller vidarebefordran av innehållet bortom personligt bruk är utan skriftligt medgivande av Avtalscentralen uttryckligen förbjudet.

Diverse

Avtalscentralen förbehåller sig rätten att ändra Allmänna Villkor när som helst och på vilket sätt utan motivering eller förvarning. Vid väsentliga förändringar kommer kunden ges vederbörlig information om dessa.

Tillämplig lag och behörig domstol

Om någon av bestämmelserna i de Allmänna Villkoren enligt behörig domstol förklaras ogiltig, skall sådan bestämmelse endast vara ogiltigt i den omfattning domstolen förklarat den vara ogiltig och ersättas med en giltig bestämmelse, de rättsliga samt ekonomiska betydelsen av den giltiga bestämmelsen skall så långt som möjligt motsvara den ogiltiga bestämmelsen. Alla andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkor ska fortsätta vara giltiga och därmed vara i full kraft och effekt.

Om Avtalscentralen skulle avstå från att utöva sina rättigheter i händelse av överträdelse av en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, skall detta inte tolkas som att företaget avstår från att utöva sina rättigheter vid annan eller senare kränkning.

Tillämplig lag och behörig domstol

Det rättsliga förhållandet mellan dig och Avtalscentralen och dessa Allmänna Villkor skall omfattas av Hong Kong P.R.C. lag med uteslutning av andra konflikt-bestämmelser. Hong Kong P.R.C. domstol skall vara exklusivt ansvarig för juridiska tvister som härrör mellan dig och Avtalscentralen.

Publicerad: Januari 2017

Copyright 2017 Stjarnelund Law Limited. Alla rättigheter är reserverade.