Bodelningsavtal

  • Fördela egendom inom äktenskap eller vid separation.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

En bodelning sker oftast vid slutet på ett äktenskap (samboskap) och innebär en fördelning av parternas gemensamma egendom, så som bostad. Bodelningsavtalet är oftast ett krav från banken för att fördela den gemensamma bostaden och dess lån.

Ett klart, tydligt och korrekt avtal ser till att ingenting glöms bort och innebär en trygghet i vem som äger vad, och vem som står för vilka skulder, vilket gör det lättare att gå vidare.

Viktiga detaljer om bodelningsavtal

När kan en bodelning ske?

Vanligast sker en bodelning när ett äktenskap håller på att upplösas eller redan har upplösts. I många fall sker detta i samförstånd och då via upprättande av ett bodelningsavtal, i andra fall genom att tingsrätten utser en bodelningsförrättare.

Vid upplösandet av ett samboförhållande sker en bodelning endast om en av parterna begär det inom ett år efter att samboendet upphört.

Vad ingår i en bodelning?

Vid en bodelning gör man en förteckning av boet. I förteckningen tar man upp den egendom som kallas för giftorättsgods (alternativt samboegendom). Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild.

Vad är enskild egendom

Enskild egendom är all egendom som enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev anses vara mottagarens eller ägarens egna och därmed skild från giftorättsgodset. Det viktiga att veta om enskild egendom är att den inte inräknas i bodelningen.

I sällsynta undantagsfall kan parterna, beroende på situationen, tillsammans avgöra att enskild egendom trots allt skall inräknas. Detta är dock ovanligt och inte alltid möjligt, ens med båda parternas samtycke.

Vidare har lagstiftaren också undantagit personliga detaljer så som kläder, pension och andra personliga föremål som är personens egna. Vad som faller härunder skall avgöras enligt skälighet och handlar oftast om små värden.

Vanlig egendom som ingår i en bodelning är kontanter, fastigheter, fordon och värdepapper. Egendomen skall efter samräkning avräknas från de skulder som parterna har.

Hur bohaget fördelas

Efter att alla tillgångar och skulder har sammanställts skall man fördela boet mellan parterna. Vanligen täcker man varje parts skulder med tillgångar i boet varpå det som blir kvar delas lika mellan parterna. Här finns det olika sätt att räkna och olika undantag från huvudregeln. Är man överens om hur man skall gå tillväga är det dock oftast inga större problem, även om man ändå i regel tjänar på att få professionell vägledning.

Det som är kvar efter sammanställningen och skuldernas borttagande är parternas så kallade lotter. Vanligen skall varje part i första hand få sin egen lott; det som är dennes egendom. Återigen, är man överens är detta oftast inga större problem. I de flesta fall avslutas det med att en part utbetalar en så kallad skifteslikvid till den andra parten för den mellanskillnad som uppkommer.

Varför bodelningsavtal?

Den främsta anledningen att skriva ett bodelningsavtal är kanske att båda parterna får klarhet vad som händer med deras tillgångar och skulder efter separationen. I och med bodelningsavtalet överförs och ändras äganderätten mellan parterna.

Avtalet har efter underskrift bindande verkan gentemot dess parter och dessutom, i de fall där avtalet registreras hos Skatteverket, även bindande effekt mot tredje part. Utan ett bodelningsavtal kan en bodelning lätt bestridas, vilket kan leda till onödiga konflikter och problem.

Speciella regler för samboende

För samboende finns det inget lagstadgat krav om bodelning vid separation eller när samboförhållandet tar slut på annat sätt. Dock skall en bodelning äga rum om en av parterna så begär, och om begäran sker inom ett år från samboförhållandets slut. Hur bodelningsavtalet i dessa fall ser ut beror i mångt och mycket på om parterna sedan tidigare har tecknat ett samboavtal, samt vad samboavtalet i sådana fall bestämmer.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1795:- 2295:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1795:- 2295:-

PhoneJurist Telefon 2695:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Är ert bodelningsavtal giltigt hos banken?

Alla våra avtalstjänster är skapade av jurister med lång och god erfarenhet av avtalsskrivande. Det gäller även våra bodelningsavtal som accepteras av banken.

2. Kan jag få mer än hälften av den gemensamma egendomen?

Såvida inget annat inte står skrivet i ert äktenskapsavtal eller samboavtal delas den gemensamma egendomen lika mellan er, eller likställs i värde genom ersättning.

Om båda parterna är överens kan man dock fördela egendomen precis så som man vill.

3. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

4. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

5. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

6. Jag vill veta mer om bodelningsavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Är en bodelning ett måste?